பரிசுத்த வேதாகமம்          

                                                   கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே,  உலக ரட்சகர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்துகிறேன். நமது சபைக்காக புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த இணையதள பக்கத்தில் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி.                      இந்த இணையதள பக்கத்தில் நமது சபையின் ஆராதனை நேரங்கள், ஊழிய தரிசனம், அண்மை சபை நிகழ்வுகள், சபை வரலாறு,  சுவிசேஷம், தேவ செய்திகள்     என உங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு தேவையான பல விஷயங்களை இதில் கொடுத்துள்ளோம்.                இது உங்களுக்கு மிகவும் பிரியோசனமாக இருக்கும் என்று கர்த்தருக்குள் விசுவசிக்கிறேன்,    இதை உருவாக்க கிருபை செய்த தேவாதி தேவனின் நாமம் மாத்திரம் மகிமை படுவதாக. ஆமென்.  உண் மையில் இவர் யார் ? இவர் எப்படிபட்டவர்?

உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றும் சத்தியத்தை

GOSPEL   

READ A GOOD NEWS  

சத்திய வேதம்

HOLY BIBLE   

BOOK OF ETERNAL LIFE    

மிஷனரிகளின் எண்ணங்கள்

MISSIONARIES THOUGHTS   

YOU ARE MY WITNESS   

ஜெப விண்ணப்பங்கள்

 PRAYER REQUEST

ESTHER & DANIEL PRAYER GROUPS 

வருங்கால நிகழ்வுகள் 

UPCOMING EVENTS  

HAVE A LOOK  

SOCIAL MEDIA 

CONNECT WITH JESUS 

கிறிஸ்துவைப்போல்...

LIKE CHRIST   

WALK LIKE CHRIST   

கிறிஸ்தவ வீடியோக்கள்

CHRISTIAN VIDEOS  

WATCH ANYTIME 

தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள்

TELEVISION PROGRAMS 

Coming Soon…