அன்புக்கும் நற்கிரியைகளுக்கும் நாம் ஏவப்படும்படி ஒருவரையொருவர் கவனித்து; சபை கூடிவருதலைச் சிலர் விட்டுவிடுகிறதுபோல நாமும் விட்டுவிடாமல், ஒருவருக்கொருவர் புத்திசொல்லக்கடவோம்; நாளானது சமீபித்துவருகிறதை எவ்வளவாய்ப் பார்க்கிறீர்களோ அவ்வளவாய்ப் புத்திசொல்லவேண்டும். - எபி.10:24-25

Praise & Worship : KCA Youths

                       Praise & Worship : Esther Prayer Group

                                                  Praise & Worship : KCA Youths

                                                                              Praise & Worship : Esther Prayer Group

                                                                                                        Praise & Worship : KCA Kids

ஆராதனை நேரங்கள்  :

ஒவ்வொரு ஞாயிறு

அற்புத துதி ஆராதனை (தமிழில் ) 

 09:00 am to 11:00 am (IST)

சிறுவர் வேதாகம வகுப்பு 

10:00 am 

எஸ்தர் ஜெப குழு  ஜெபம் 

05:00 pm  – 06:00 pm 

தானியேல்  ஜெப குழு  ஜெபம் 

07:00 pm  – 08:00 pm  (கடைசி ஞாயிறு )

மூப்பர்கள், உதவிக்காரர்கள் கூடுகை 

07:00 pm  – 08:00 pm  (முதல் ஞாயிறு )

செவ்வாய் கிழமை 

வேத ஆராய்ச்சி

07:00 pm  – 08:00 pm 

வெள்ளி கிழமை 

உபவாச ஜெபம் 

10 am  – 12 pm 

பெண்கள் கூட்டம் 

07:00 pm  – 08:00 pm ( முதல் வெள்ளி )

இரவு ஜெபம் 

10 pm – 12:30 am (இரண்டாவது வெள்ளி  )

சனி கிழமை 

ஆயத்த ஜெபம் 

7:00 pm  – 8:00 pm 

எங்கள் விலாசம் :

கண்ணம்பாளையம் கிறிஸ்தவ சபை 

Pastor.D.தேவ இரக்கம் 

186 A, சர்ச் தெரு,
கண்ணம்பாளையம், செங்குன்றம், 
சென்னை  – 600052, 
தமிழ் நாடு , இந்தியா .

தொலைபேசி  : +91 9444 83 20 63
இ-மெயில் : contact@kcachurch.org

 

Connect with US
on Social media