சோர்ந்துபோகாமல் எப்பொழுதும் ஜெபம்பண்ணவேண்டும் தேவன் தம்மை நோக்கி இரவும் பகலும் கூப்பிடுகிறவர்களாகிய தம்மால் தெரிந்துகொள்ளப்பட்டவர்களின் விஷயத்தில் நீடிய பொறுமையுள்ளவராயிருந்து அவர்களுக்கு நியாயஞ்செய்யாமலிருப்பாரோ? - லூக்.18.1,7

Prayer Request

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்ப படிவத்தை உபயோகித்து உங்கள் ஜெப குறிப்பை எங்கள் சபையின் ஜெப குழுவுக்கு தெரியப் படுத்தலாம்.

You can use the form below to send your prayer request to our church prayer team.

Address

KANNAMPALAYAM CHRISTIAN ASSEMBLY

Pastor.D.DevaErackam

186 A, Church Street, 
Kannampalayam,Redhills, 
Chennai – 600052, 
Tamilnadu, India

Phone : +91 9444 83 20 63
Email : [email protected]

www.kcachurch.org

 

CONNECT with US on Social media